Nondiscrimination Statement

Equal Opportunity Statement

South Puget Sound Community College provides equal opportunity in education and in employment per state and federal law. The college prohibits discrimination against any person due to race, color, religion, national origin, sex (gender), disability, sexual orientation, age, citizenship status, marital status, veteran status, or genetic information.

Notice of Nondiscrimination

The college does not discriminate on the basis of race, color, national origin, religion, sex, disability, honorably discharged veteran or military status, sexual orientation, or age in its programs and activities. The following person has been designated to handle inquiries regarding the non-discrimination policies and Title IX compliance inquiries:

Samantha Dotson
Executive Director of Human Resources  
2011 Mottman Rd SW
Olympia, WA, 98512
360-596-5361

SPSCC publications are available in alternate formats upon request by contacting Access Services at 360-596-5306 or access.services@spscc.edu.

Nondiscrimination & Discrimination Complaints or Grievances

In addition to the statement above, the College has an official policy regarding nondiscrimination and discrimination complaints and grievances (current as of 01/23/2024), see Nondiscrimination and Discrimination Complaints / Grievances.

Career & Technical Education Nondiscrimination

South Puget Sound Community College offers career and technical education programs in accounting, advanced manufacturing, architecture, engineering and construction technology, automotive technology, baking and pastry arts, business administration, computer programming, craft brewing, distilling, and cider making, culinary arts, cybersecurity and network administration, database management, dental assisting, early childhood education, information technology computer support, medical assisting, medical billing and coding, nursing, office technology and administration, paralegal, and welding technology.

South Puget Sound Community College does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, honorably discharged veteran or military status, sexual orientation, or age. The following person has been designated to handle inquiries regarding the nondiscrimination policies:

Samantha Dotson
Executive Director of Human Resources  
2011 Mottman Rd SW
Olympia, WA, 98512
360-596-5361

South Puget Sound Community College will take steps to ensure that the lack of English language skills will not be a barrier to admission and participation in all educational and vocational education programs.

South Puget Sound Community College ofrece programas de educación técnica y profesional en contabilidad, fabricación avanzada, arquitectura, ingeniería y tecnología de la construcción, tecnología automotriz, panadería y pastelería, administración de empresas, programación informática, elaboración de cerveza artesanal, destilación y elaboración de sidra, artes culinarias, ciberseguridad y administración de redes, administración de bases de datos, asistencia odontológica, educación preescolar, soporte informático de tecnología de la información, asistencia médica, facturación y codificación médica, enfermería, tecnología y administración de oficina, auxiliar jurídico y tecnología de soldadura.

South Puget Sound Community College no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, estado militar o de veterano retirado con honores, orientación sexual o edad. La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas relacionadas con las políticas de no discriminación:

Samantha Dotson
Directora Ejecutiva de Recursos Humanos
2011 Mottman Rd SW
Olympia, WA, 98512
360-596-5361

South Puget Sound Community College tomará medidas para garantizar que la falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y la participación en todos los programas educativos y de educación vocacional.

Cao Đẳng Cộng Đồng South Puget Sound cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghệ nghiệp, sản xuất nâng cao, kiến trúc, công nghệ và kỹ thuật xây dựng, công nghệ xe hơi, nghệ thuật làm bánh, quản trị kinh doanh, lập trình máy tính, ủ men, chưng cất và sản xuất rượu, nghệ thuật ẩm thực, quản trị mạng và an ninh mạng, quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ nha khoa, giáo dục mầm non, hỗ trợ máy tính công nghệ thông tin, hỗ trợ y tế, lập mã và lập hóa đơn y tế, điều dưỡng, quản trị và công nghệ văn phòng, trợ lý luật sư và công nghệ hàn.

Cao Đẳng Cộng Đồng South Puget Sound không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, sắc tộc, xuất xứ quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh được xuất ngũ danh dự, khuynh hướng tình dục hay tuổi tác. Người sau đây đã được chỉ định để xử lý các vấn đề liên quan đến các chính sách chống phân biệt đối xử:

Samantha Dotson
Trưởng phòng Nhân sự
2011 Mottman Rd SW
Olympia, WA, 98512
360-596-5361

Cao Đẳng Cộng Đồng South Puget Sound sẽ thực hiện các bước để đảm bảo việc thiếu kỹ năng Anh ngữ sẽ không phải là rào cản đối với việc tham gia tất cả chương trình giáo dục hướng nghiệp và giáo dục.